De Appel / The Apple

In het werk ‘De Appel’ heb ik me de vraag gesteld, wanneer wordt de mens werkelijk mens?

Het werk bestaat uit vier panelen, die de belangrijkste gebeurtenissen uit de Genesis vertegenwoordigen: de geboorte van Adam, de geboorte van Eva, de boom en de appel.

Vaak staat Adam centraal. Dat is ook hier het begin van het verhaal. God heeft Adam net geschapen. Hij laat hem los, maar zijn hand is heel dichtbij, als een ouder die tegen zijn kind heeft gezegd: ‘Je kunt het wel’, maar ook klaar staat hem te ondersteunen als het mis gaat. Er staat een hondje bij te kijken, want waarom ook niet!

Het tweede beeld gaat over de schepping van Eva. Eva, die in al haar eigenschappen wordt gesteld tegenover moeder Maria. Ze wordt gezien als de eigengereide, als degene die verwondt en in overtreding is en de oorzaak van de erfzonde, de val van de mens.

Ik heb niet veel met dat beeld, dat overigens pas in de Middeleeuwen ontstaan is. Ik ben vrouw en uit de tijd van #metoo en #timeisup, ik ben niet religieus, kerkelijk of gelovig. Voor mij zit er aan het verhaal van Adam en Eva geen vaste interpretatie, die eeuwen geleden is ontstaan in een door mannen gedomineerde kerk.

Als filosoof is een ding voor mij duidelijk: het moment dat Eva de appel van de boom van de kennis van goed en kwaad pakt en ervan eet is van het allergrootste belang: het is immers door het eten van de appel dat de mens zijn belangrijkste kenmerk krijgt; een eigenschap die de mens niet deelt met de rest van de schepping. Het gaat om de eigenschap waardoor de mens werkelijk méns wordt. Mens-zijn ben je immers niet zomaar vanzelf, mens-zijn betekent keuzes maken tussen goed en kwaad. Het is door die keuzes die de mens kan maken dat hij/zij zich onderscheidt van de rest van de schepping. En de kennis van goed en kwaad krijgt de mens pas na het eten van de appel.

Voor mij is niet het scheppen van Adam het belangrijkste in het scheppingsverhaal, maar het beeld van de appel die door Eva gepakt en opgegeten wordt: daar begint de mens zijn leven als mens. Ik vind het als vouw dan ook nog eens een mooie gedachte, dat die schepping van de mens als mens begon met de daad van een VROUW.

In the work ‘The Apple’ I asked myself the question, when does man really become human?

The work consists of four panels, which represent the major events of the Genesis: the birth of Adam, the birth of Eve, the tree and the apple.

Adam often takes center stage. That is also the beginning of the story here. God just created Adam. He lets go of him, but his hand is very close, like a parent who has said to his child, “You can do it,” but is also ready to support him when things go wrong. There is a little dog watching,  why not!

The second image is about the creation of Eve. Eve, who is contrasted in all her qualities with Mother Mary. She is seen as the headstrong, as the one who wounds and is in violation and the cause of original sin, the fall of man.

I am not very fond of that image, which, incidentally, only emerged in the Middle Ages. I am female and from the time of #metoo and #timeisup, I am not religious, ecclesiastical or religious. For me there is no set interpretation to the story of Adam and Eve, which originated centuries ago in a male-dominated church.

As a philosopher, one thing is clear to me: the moment Eve takes the apple from the tree of the knowledge of good and evil and eats it is of the utmost importance: after all, it is by eating the apple that man gets his/her most important characteristic; a quality that man does not share with the rest of creation. It is the quality through which a person really becomes human. After all, being human is not something that you automatically become, being human means making choices between good and evil. It is through those choices  that he / she distinguishes himself /herself from the rest of creation.

And the knowledge of good and evil is only obtained after eating the apple. For me, the most important thing in the creation story is not the creation of Adam, but the image of the apple that is picked up and eaten by Eve: there man begins his/her life as a human being. Besides that I also think it is a beautiful thought that the creation of man as a human being started with the act of a WOMAN.

The apple